50PLUS

Sociale zekerheid

50PLUS wil een eerlijk en transparant stelsel van belastingen, toeslagen en sociale zekerheid voor alle generaties. Het huidige stelsel is volgens de partij te ingewikkeld en zorgt voor onzekerheid bij mensen. 50PLUS wil daarom een brede hervorming van het stelsel, waarbij eenvoud, bestaanszekerheid en het belonen van samenwonen de belangrijkste uitgangspunten zijn.

Zorg

50PLUS wil goede en betaalbare zorg voor iedereen, met extra aandacht voor ouderen en mensen met een beperking. De partij wil dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen en dat er meer aandacht komt voor preventie en gezondheidsbevordering.

Wonen

50PLUS wil voldoende betaalbare woningen voor ouderen en starters. De partij wil dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen en dat er meer aandacht komt voor levensloopbestendig wonen. Ook wil 50PLUS dat er meer aandacht komt voor de kwaliteit van de woningen en de leefomgeving.

Veiligheid

50PLUS wil een landelijk verbod op het dragen van messen en strengere handhaving daarvan. Ook wil de partij preventief een op Artificiële Intelligentie (AI) gebaseerde zorg-assistent inzetten die direct reageert. Verder wil 50PLUS dat er meer aandacht komt voor de veiligheid van ouderen en dat er meer blauw op straat komt.

Klimaat en energie

50PLUS wil een krachtig klimaat-, energie- en milieubeleid en maakt zich sterk voor het behoud en herstel van de biodiversiteit. De partij wil dat Nederland in 2050 klimaatneutraal is en dat er meer aandacht komt voor duurzame energiebronnen.

Economie 50PLUS wil dat Nederland tot de 20 grootste economieën in de wereld gaat behoren en dat we voor de G20 worden uitgenodigd. De partij wil dat er meer aandacht komt voor de positie van ouderen op de arbeidsmarkt en dat er meer mogelijkheden komen voor ouderen om door te werken na de pensioenleeftijd. Verder wil 50PLUS dat er meer aandacht komt voor het midden- en kleinbedrijf en dat er meer ruimte komt voor innovatie en ondernemerschap.

Onderwijs 50PLUS wil investeren in goed onderwijs voor alle kinderen en wil dat ouderen de mogelijkheid krijgen om zich bij te scholen. De partij wil dat er meer aandacht komt voor de kwaliteit van het onderwijs en dat er meer ruimte komt voor maatwerk en differentiatie. Ook wil 50PLUS dat er meer aandacht komt voor de positie van docenten en dat zij meer ruimte krijgen om hun vak uit te oefenen.

Democratie 50PLUS wil een kleinere overheid die duidelijk communiceert met de burgers en voor regionale problemen op de agenda met inspraak vanuit de regio. De partij wil dat er meer aandacht komt voor de positie van de gemeenten en dat zij meer ruimte krijgen om hun eigen beleid te voeren. Ook wil 50PLUS dat er meer aandacht komt voor de positie van de burger en dat deze meer invloed krijgt op het beleid.

Europa 50PLUS wil een sterk Europa dat zich richt op samenwerking en solidariteit tussen de lidstaten. De partij wil dat er meer aandacht komt voor de positie van Nederland in Europa en dat Nederland een actieve rol speelt in de Europese Unie. Ook wil 50PLUS dat er meer aandacht komt voor de democratische controle op het Europese beleid en dat de Europese Unie zich richt op de kerntaken.