D66

Onderwijs D66 wil investeren in onderwijs, zodat iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Er moet meer geld naar leraren, zodat zij beter betaald worden en er meer leraren kunnen worden aangenomen. Ook wil D66 dat er meer aandacht komt voor digitale vaardigheden en dat er meer ruimte komt voor persoonlijke ontwikkeling.

Wonen D66 wil dat iedereen betaalbaar kan wonen in een goed geïsoleerd huis. Er moeten meer betaalbare woningen komen en er moet meer worden geïnvesteerd in duurzaamheid. Ook wil D66 dat er meer ruimte komt voor experimenten met nieuwe woonvormen.

Klimaat D66 wil dat Nederland klimaatneutraal wordt. Dit betekent dat we geen CO2 meer uitstoten en dat we overstappen op duurzame energiebronnen. D66 wil dat er meer wordt geïnvesteerd in duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie. Ook wil D66 dat er meer aandacht komt voor energiebesparing.

Zorg D66 wil dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen. Er moet meer aandacht komen voor preventie, zodat mensen gezonder blijven. Ook wil D66 dat er meer wordt geïnvesteerd in de geestelijke gezondheidszorg en dat er meer ruimte komt voor innovatie.

Europa D66 wil dat Nederland een actieve rol speelt in Europa. Europa is belangrijk voor onze economie en veiligheid. D66 wil dat er meer wordt samengewerkt op het gebied van klimaat, veiligheid en migratie. Ook wil D66 dat er meer democratie komt in Europa.

Veiligheid D66 wil dat Nederland veiliger wordt. Er moet meer aandacht komen voor preventie, zodat criminaliteit wordt voorkomen. Ook wil D66 dat er meer wordt geïnvesteerd in de politie en dat er meer aandacht komt voor de aanpak van cybercriminaliteit. Daarnaast wil D66 dat er meer aandacht komt voor de rechten van slachtoffers en dat er meer ruimte komt voor alternatieve straffen.

Economie D66 wil dat Nederland een sterke economie heeft, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen. Er moet meer worden geïnvesteerd in innovatie en ondernemerschap. Ook wil D66 dat er meer aandacht komt voor de arbeidsmarkt, zodat mensen meer zekerheid krijgen en er meer ruimte komt voor flexibiliteit.

Cultuur D66 wil dat cultuur toegankelijk blijft voor iedereen. Cultuur is belangrijk voor onze identiteit en ons welzijn. D66 wil dat er meer wordt geïnvesteerd in cultuur, zodat er meer ruimte komt voor experimenten en vernieuwing. Ook wil D66 dat er meer aandacht komt voor cultuureducatie.

Democratie D66 wil dat Nederland een sterke democratie heeft, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen. Er moet meer aandacht komen voor de rechten van minderheden en voor de vrijheid van meningsuiting. Ook wil D66 dat er meer democratie komt in Europa en dat er meer ruimte komt voor burgerinitiatieven.

Internationale samenwerking D66 wil dat Nederland een actieve rol speelt in de wereld. Nederland moet zich inzetten voor vrede, veiligheid en mensenrechten. Ook wil D66 dat Nederland meer doet aan ontwikkelingssamenwerking en dat er meer aandacht komt voor de aanpak van internationale problemen, zoals klimaatverandering en migratie.